Art. 1


De vereniging draagt de naam “ Wielertoeristenclub Peutie “, afgekort alsW.T.C. Peutie.


Art. 2


Het clublokaal is gelegen te Peutie.


Art. 3


Het doel is het wielertoerisme uit te oefenen en te bevorderen zonder enige partijpolitieke inslag.


Art. 4


De W.T.C. Peutie kan zijn steun verlenen aan organisatoren van wielerwedstrijden, doch zal zelf nooit wedstrijden organiseren.


Art. 5


Het bestuur vormt de controle-instantie van de club en vergadert elke maand.

Of gaat over tot een bijzondere vergadering op verzoek van de voorzitter of twee andere bestuursleden.


Art. 6


Het bestuur bestaat uit:

 • één Voorzitter
 • één Ondervoorzitter
 • één Secretaris
 • één Econoom/Penningmeester
 • vier raadsleden


Art. 7


Bij ontslagname van één, twee of drie bestuursleden nemen de overige bestuursleden, en dit bij meerderheid van stemmen, diegene in het bestuur op, welke zij het meest geschikt vinden.


Art. 8


Bij ontslagname van vier bestuursleden is het bestuur op datzelfde moment ontbonden. Daarna kan de algemene vergadering, en uitsluitend dan, overgaan tot verkiezing van een nieuw bestuur, of de vereniging definitief ontbinden.


Art. 9


Alle bestuursleden hebben gelijk stemrecht. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De beslissingen en aanstellingen van het bestuur zijn bindend voor iedereen, en ze zijn zonder verhaal.

Het bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

Van elke vergadering wordt een beknopt verslag opgesteld.


Art. 10


Om opgenomen te worden als lid van de W.T.C. Peutie moet men:

 • Minstens zestien jaar oud zijn.
 • Leden jonger dan zestien jaar dienen vergezeld te zijn door één van de ouders of voogd.
 • Aanvaard worden door het bestuur.
 • Zich verbinden de statuten na te leven.
 • Zich verbinden ten allen tijde de wettelijke wegcode in acht te nemen.


Art. 11


Het bestuur houdt zich het recht voor om op ieder moment leden, die :

 • de goede geest van de club ondermijnen;
 • en/of de statuten niet naleven, te weigeren of uit de club te bannen.


Art. 12


Het afleveren van de lidkaart is een bewijs van aanvaarding. Wie zijn lidmaatschap opzegt of verliest, kan onder geen enkel beding de terugvordering eisen van zijn gestorte bedragen.


Art. 13


Men verliest automatish zijn lidmaatschap door het niet betalen van zijn lidgeld.


Art. 14


De jaarlijkse algemene vergadering bestaat uit de leden die in regel zijn met hun bijdragen en die gevolg geven aan de oproep tot vergaderen. Deze algemene ver gadering grijpt plaats ten laatste op 28 februari van elk jaar.


Art. 15


Op de algemene vergadering zal het jaarlijks lidgeld geïnd worden door de econoom/penningmeester. Men zal ten laatste 30 kalenderdagen na de algemene vergadering zijn lidgeld betaald hebben, zoniet wordt hij/zij niet meer als clublid aanzien en zal art.13 van toepassing zijn.


Art. 16


De normale bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • Het verkiezen van het bestuur volgens art. 8.
 • Het bespreken en vastleggen van de sportieve en toeristische activiteiten.
 • Het bespreken en vastleggen van de activitieten die tot doel hebben de clubkas te voorzien van de nodige fondsen.
 • Kennisname van het financieel verslag.
 • Bespreken van voorstelen en opmerkingen.


Art. 17


Voor alle handelingen van geldelijke vereffening of aankoop is de gezamelijke handtekening van de voorzitter en de econoom/penningmeester vereist.


Art. 18


De econoom/penningmeester kan onder geen enkel beding uitbetalingen vereffenen bij ontstentenis van een genaamtekende, al dan niet gefrankeerde, factuur of rekening.


Art. 19


Alleen het bestuur is bevoegd om de statuten te wijzigen.


Art. 20


Elk actief lid is gehouden de officiële clubuitrusting te dragen tijdens de door de club georganiseerde fietsuitstappen.


Art. 21


Alle mededelingen, inschrijvingen, aankondigingen enz. met betrekking tot de club en haar activiteiten, verschijnen in het clubblad en gelden als officieel. Ieder lid wordt geacht deze te lezen en er eventueel gevolg aan te geven.


Art. 22


De leden die geen, onregelmatig of laattijdig hun clubblad krijgen, worden verzocht dit onmiddellijk aan het bestuur te melden.


Art. 23


Het bestuur of de club is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor ongevallen die zich voor, tijdens of na een om het even welke clubactiviteit zouden kunnen voordoen en die materiële en/of lichamelijke schade en/of de dood van een lid of leden tot gevolg hebben. Ongevallen veroorzaakt door leden tegenover derden blijven ten persoonlijke titel van diegene(n) die de schade hebben aangebracht of het ongeval hebben veroorzaakt.


Art. 24


De clubleden zullen de statuten ondertekenen met de vermelding “gelezen en goedgekeurd” met datum, naam en handtekening. Voor de leden van minder dan 18 jaar is de handtekening van beide ouders of van de voogd vereist.


Art. 25


Eén exemplaar van de statuten wordt aan elk lid overhandigd. De club bewaart de statuten met de handtekeningen.